Pojęcie kredytu bankowego.

Kredytem bankowym nazywamy umowę jaka zostaje zawarta pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Taka umowa zawierana jest w formie pisemnej. Na jej podstawie bank zobowiązuje się, że udostępni daną kwotę pieniędzy na określony czas i na określony cel. Druga strona umowy kredytu, czyli kredytobiorca zobowiązuje się, że wykorzysta przyznany mu kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zwróci całą otrzymaną od banku kwotę łącznie z wynagrodzeniem jakie należy się bankowi na czas jaki został wskazany w umowie. Wynagrodzeniem banku jest prowizja za udzielenie kredytu, a także odsetki. Kredyt bankowy można uznać za pewnego rodzaju stosunek zobowiązaniowy. Charakteryzuje go zwrotność, bo trzeba go oddać na czas, celowość, bo jest brany w określonym celu i odpłatność, bo za jego przyznanie trzeba jednak zapłacić. Kredyty bankowe dzieli się na dwie podstawowe grupy. Pierwszą grupą są kredyty dla podmiotów gospodarczych, zaś drugą kredyty dla osób fizycznych.

Kredyty dla podmiotów gospodarczych dodatkowo dzieli się na kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne jakie udzielane są tym przedsiębiorstwom, które związane są z sezonowością. Wśród kredytów obrotowych wyróżniamy kredyt w rachunku bieżącym i kredyt w rachunku kredytowym. Wśród tego ostatniego możemy wymienić kredyt docelowy jaki jest przeznaczony na operację określoną w umowie, kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań, jaki udzielany jest w formie pomocy finansowej, kiedy brakuje środków pieniężnych pokrycie zobowiązań, z okresem kredytowania, który jest krótszy niż trzydzieści dni. Kredytem w rachunku kredytowym jest również odnawialna i nieodnawialna linia kredytowa, a także kredyt sezonowy, jaki udzielany jest przedsiębiorstwom, które związane są z sezonowością.

Podstawowym podziałem kredytów dla osób fizycznych jest podzielenie ich na dwie grupy. Z jednej mamy kredyty mieszkaniowe zaś z drugiej kredyty konsumpcyjne. Do kredytów mieszkaniowych zalicza się kredyt hipoteczny, którego zabezpieczeniem jest wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, oraz kredyt, którego zabezpieczeniem jest coś innego niż hipoteka. Wśród kredytów konsumpcyjnych można wyróżnić takie kredyty jak kredyt samochodowy, kredyt gotówkowy, kredyt studencki, kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Kredyty mogą mieć dwojaki charakter. Mogą być odnawialne lub nieodnawialne. W przypadku odnawialnych po spłaceniu ich części zwiększa się kwota jaka jest dla nas dostępna do wypłacenia w ramach limitu jaki przyzna nam bank. W przypadku kredytów nieodnawialnych bierze się je raz i po spłaceniu części kapitału kwota możliwa do wypłaty w żaden sposób się nie zwiększa.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://czystyzysk.net/index.php?trackback/22

This post's comments feed